تجارب ازمون ارشد اموزش زبان انگلیسی

زبانشناسی همگانی
درک مطلب و ترجمه متون زبان شناسی
واژگان گزیده زبان شناسی دکتر عاصی
A Dictionary of Linguistics and Phonetics : David crystal
An Introduction to Language : Fromkin
The Study of Language : George Yule
Linguistics and Language : Falk
Linguistics : John Lyons
Introductory Linguistics : Hudson

( ترجمه کتاب های نامبرده نیز توصیه می شود)

کلیه کتاب های دکتر باطنی( انتشارات آگاه):
. زبان و تفکر
.توصیف ساختمان دستور زبان فارسی
نگاهی تازه به دستور زبان
زبان شناسی جدید
مسایل زبان شناسی نوین
زبان و زبان شناسی: رابرت هال / ترجمه: دکتر باطنی
در باره زبان

آواشناسی :
آواشناسی زبان فارسی : دکتر ثمره (نشر دانشگاهی)
آواشناسی : دکتر خق شناس ( آگاه)
درآمدی به آواشناسی : دکتر یارمحمدی(نشر دانشگاهی)

واج شناسی:
نظام آوایی زبان : هایمن / ترجمه دکتر ثمره( انتشارات فرهنگ معاصر)
ساخت آوایی زبان : دکتر مشکوه الدینی( انتشارات دانشگاه مشهد)
معناشناسی:
معناشناسی : دکتر کورش صفوی(انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی)
نحو :
نحو زبان فارسی بر اساس نظریه حاکمیت و وابستگی: دکتر میر عمادی(انتشارات سمت)
دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری ( دکتر مشکوه الدینی)
دستور زبان فارسی:
دستور زبان فارسی( دو جلد):انوری و احمدی گیوی (انتشارات فاطمی)
دستور زبان فارسی امروز: غلام رضا ارژنگ(نشر قطره)
دستور زبان فارسی: دکتر خانلری
تمرین های کلاس دستور زبان فارسی: انوری(انتشارات سخن)
تاریخ زبان شناسی و مکاتب زبان شناسی
زبان شناسی نظری: دکتر دبیر مقدم ( انتشارات سخن)
تاریخ مختصر زبان شناسی : دکتر حق شناس (نشر مرکز)
سیر زبان شناسی : دکتر مشکوه الدینی( دانشگاه مشهد)
تاریخ زبان فارسی
تاریخ زبان فارسی: دکتر مهری باقری
تاریخ زبان فارسی : دکتر خانلری( سه جلد)
تاریخ مختصر زبان فارسی: دکتر محسن ابوالقاسمی(کتابخانه طهوری)
دستور تاریخی زبان فارسی: دکتر ابوالقاسمی( انتشارات سمت)
تکوین زبان فارسی : دکتر علی اشرف صادقی
کتاب ها ی متفرقه:
مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی : ابوالحسن نجفی
مقدمات زبان شناسی : دکتر مهری باقری
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی‌: فروه غفوری(نشر دیدار)
ریشه شناسی(اتیمولوژی) : دکتر ابوالقاسمی(انتشارات ققنوس)
ترکیب در زبان فارسی : دکتر مقربی (انتشارات توس)
زبان و مسایل دانش : چامسکی(ترجمه ک دکتر علی درزی)(آگاه)
زبان شناسی اجتماعی : ترادگیل (ترجمه دکتر محمد طباطبایی)(آگاه)
درآمدی بر جامعه شناسی زبان : دکتر یحیی مدرسی)
ساخت زبان فارسی : دکتر خسرو غلامعلی زاده ( احیا کتاب)
ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز( دکتر کلباسی)
گفتارهایی در زبان شناسی : کورش صفوی ( هرمس)
زبان شناسی و اسیب شناسی زبان : رضا نیلی پور (هرمس)

کلیه مجلات زبان شناسی ( سی ونه شماره)
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ساعت 0:4  توسط reza tahery  |